Infolinia 730 002 509

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy przez Użytkowników będących konsumentami

 W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionych Produktów Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

 W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o powyższym Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając je pocztą na adres: Tech-Dąb s.cul.Choszczeńska 1, 73-220 Drawno lub drogą mailową na adres: sklep@techdab.pl

 Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza „Oświadczenia o odstąpieniu” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupu Produktów.

 W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi będącemu konsumentem prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej.

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Użytkownikowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Użytkownika będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: Tech-Dąb s.c. ul.Choszczeńska 1, 73-220 Drawno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący konsumentem odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, Sklep ponosi koszty zwrotu Produktów.

 Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby zwracany Produkt spełniał następujące warunki:

 a) nie był używany;

 b) nie został w żaden sposób zniszczony;

 c) był kompletny;

 d) nadawał się do dalszej odsprzedaży.

 

Reklamacje i gwarancje.

 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć w ramach realizowanych zamówień Produkty nie obarczone wadami.

 Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące Produktów dostarczanych przez Sklep.

 W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z realizacja zamówień powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności wynikające z:

 a) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu;

 b) udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;

 c) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania komputera Użytkownika;

 d) problemów z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, potwierdzającego dokonanie transakcji spowodowanych przez czynniki niezależne od Sprzedawcy;

 e) niezastosowania się przez Użytkownika do załączonej do Produktu instrukcji obsługi.

 W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im jeżeli Produkty dostarczone w ramach Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową.

 Reklamację można wnieść:

 w przypadku Użytkowników będących Konsumentami - w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego - w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;

 w przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami - w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru Produktów.

 Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej - e-mailem na adres: sklep@techdab.pl lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres:

Tech-Dąb s.c. ul.Choszczeńska 1, 73-220 Drawno z dopiskiem „ Reklamacja”.

 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, a przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami - także nazwę nazwę);

 b) adres Użytkownika;

 c) numer zamówienia;

 d) możliwie dokładny opis problemu będącego podstawą reklamacji.

 Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.

 Sprzedawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie - nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.

 W przypadku uznania reklamacji za zasadną Użytkownikowi przysługuje:

 a) w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami prawo do:

 żądania usunięcia wady; wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad;

złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

 b) w odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami - Użytkownik może żądać wyłącznie wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów i żądania zwrotu ceny ich nabycia.

 W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji zamówienia ograniczona jest do wartości ceny nabycia Produktów.

 Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, oferowane przez Sprzedawcę produkty marek STIHL objęte są gwarancją producenta – spółki „ANDREAS STIHL” Sp. z o.o., Sady, ul. Poznańska 16, 62 – 080 Tarnowo Podgórne, NIP: 781-00-08-540, REGON: 632062569, kapitał zakładowy: 2.300.000 zł. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000086126. Warunki skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji określa dokument gwarancji dołączony do Produktu.

ZAŁĄCZNIK nr 1

POBIERZ

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 000 000 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl