Regulamin

I. Definicje.

 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://techdab.pl świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną.

 „Strony” – Sprzedawca i Użytkownik.

 „Użytkownik” – Przedsiębiorca, Konsument lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu.

 „Sprzedawca” – Tech-Dąb s.c. Artur Dąbrowski, Paweł Dąbrowski

 ul.Choszczeńska 1, 73-220 Drawno, tel. 730002509, NIP: 594 160 17 40

email: tech-dab.sc@o2.pl

 „Przedsiębiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 „Konsument” - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 „Produkty” - produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 „Konto Użytkownika” - wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Użytkownika, do którego Konto należy, oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep. Użytkownik rejestruje się na stronie Sklepu i zakłada tam swoje Konto, podając dane niezbędne w procesie rejestracji, takie jak w szczególności: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), imię i nazwisko oraz numer telefonu Użytkownika, a także adres dostawy. Użytkownik dysponuje unikalnym loginem oraz hasłem do Konta i jest zobowiązany do nieujawniania danych dostępowych do Konta osobom trzecim.

 „Rejestracja” - czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta.

 II. Postanowienia Ogólne.

 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://techdab.pl (dalej określanego jako „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.

 Regulamin Sklepu https://techdab.pl (dalej „Regulamin”) określa rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów z Użytkownikami oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2016.1030).

 Każdy podmiot (zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument) korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu wraz z załącznikiem - Polityka Prywatności.

 Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu wraz z załącznikiem – Polityka Prywatności przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Sklep, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

 III. Warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep i składania zamówień

 Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności oraz złożonym zamówieniu.

 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Sklepu.

 Oświadczenia składane przez Użytkownika przy okazji rejestracji Konta lub składania zamówienia bez rejestracji są równoznaczne ze stwierdzeniem, że:

 a) informacje podawane przez Użytkownika są zgodne z prawdą,

 b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje treść ww. dokumentów oraz że jest mu wiadome, że zamówienia składane w serwisie Sklepu są odpłatne.

 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy treści, które mogłyby: spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; naruszać dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy obowiązującego prawa bądź dobre imię Sprzedawcy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane oraz inne treści umieszczane przez niego na stronie Sklepu.

 Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania z Sklepu innym Użytkownikom.

 Korzystanie z Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2016.1030).

 Korzystanie z Sklepu przez Użytkownika wymaga:

 a) dysponowania systemem teleinformatycznym umożliwiającym korzystanie z sieci Internet;

 b) połączenia z siecią Internet;

 c) posiadania konta e-mail.

 W razie prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług oferowanych przez Sklep, szacowany (przybliżony) termin tych prac i przewidywany czas ich trwania będzie każdorazowo publikowany w ramach Sklepu.

 Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi tajemnicę komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych zwaną zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. 2016.1489) „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazane w publicznej sieci Internet, dotyczące Użytkownika, tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne lub gdy ich ujawnienie nie jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług sprzedażowych, których dotyczą. Informacje objęte tą tajemnicą mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych przez przepisy prawa. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko wówczas, gdy przetworzenie ich będzie przedmiotem usługi świadczonej Użytkownikowi i jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub jest niezbędne do nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego.

 Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług świadczonych przez Sklep jak i zagrożeniach związanych ze świadczeniem tych usług Sprzedawca będzie realizował poprzez Sklep.

 Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby utrzymać jakość funkcjonowania Sklepu na najwyższym poziomie.

 IV. Rejestracja Konta Użytkownika

 Rejestracja w systemie i założenie Konta Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu poprzez klikniecie klawisza „Logowanie/Rejestracja” a następnie klawisza „Rejestracja” oraz podanie następujących danych:

 a) imienia i nazwiska Użytkownika;

 b) adresu e-mail;

 c) adresu korespondencyjnego/adresu dostawy;

 d) numer telefonu;

 e) nazwy Użytkownika będącego przedsiębiorcą oraz przysługującego mu numeru NIP

 Do zarejestrowania Konta w Sklepie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika unikalnego loginu w postaci adresu e-mail oraz zabezpieczającego go hasła składającego się co najmniej z 12 znaków i zawierającego przynajmniej jeden znak z każdej grupy znaków (litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne).

 Użytkownik ma prawo do żądania dokonania zmiany, poprawienia lub wykreślenia dotyczących go danych osobowych w każdym czasie.

 Rejestrację uznaje się za zakończoną z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika faktu rejestracji poprzez kliknięcie na link umieszczony w mailu wysłanym ze strony Sklepu do Użytkownika.

 Rejestracja w Sklepie wymaga potwierdzenia zapoznania się i bezwzględnej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego. Osoba, która nie zgadza się z treścią Regulaminu i/lub Polityki Prywatności nie powinna dokonywać Rejestracji.

 V. Zasady składania zamówień, rezerwacja Produktów.

 Na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu zawierane są przez Sprzedawcę z Użytkownikiem umowy sprzedaży Produktów drogą elektroniczną.

 Warunkiem złożenia zamówienia i skorzystania z usług oferowanych przez Sklep jest akceptacja i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 Użytkownik może składać zamówienia i dokonywać nabycia Produktów:

 a) dokonując rejestracji na stronie Sklepu i zakładając Konto Użytkownika (w sposób opisany w pkt. IV powyżej) lub

 b) bez rejestracji.

 Złożenie zamówienia na dostawę Produktów oferowanych w ramach działalności Sklepu następuje poprzez:

 a) w przypadku Użytkowników, którzy dokonali rejestracji na stronie internetowej Sklepu:

  wybranie przycisku „Rejestracja/Logowanie” i dokonanie logowania poprzez podanie właściwego loginu oraz hasła Użytkownika;  dokonanie wyboru Produktu lub Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu w zakładkach: „Produkty STIHL”, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”  dokonanie wyboru opcji „Zakup” - odrębnie dla każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku;  wskazanie ilości zamawianych Produktów - odrębnie dla każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku;  dokonanie wyboru sposobu dostawy (odbiór osobisty lub wysyłka) w odniesieniu do każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej);  dokonanie wyboru sposobu płatności;  dokonanie weryfikacji i zatwierdzenia lub zmiany danych osobowych podanych w procesie rejestracji;  dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;  kliknięcie przycisku „Zakup”,  wybrania odpowiedniej formy płatności.

 b) w przypadku Użytkowników, dokonujących zakupu bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu:

  dokonanie wyboru Produktu lub Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu w zakładkach: „Produkty STIHL”, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”  dokonanie wyboru opcji „Zakup” - odrębnie dla każdego dla każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku;  wskazanie ilości zamawianych Produktów - odrębnie dla każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku;  dokonanie wyboru sposobu dostawy (odbiór osobisty lub wysyłka) w odniesieniu do każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej);  dokonanie wyboru sposobu płatności;  podanie danych Użytkownika takich jak: imię i nazwisko Użytkowania, adres e-mail, adres korespondencyjny/adres dostawy, numer telefonu, a w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami – nazwy Użytkownika i przysługującego mu numeru NIP;  dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;  kliknięcie przycisku „Zakup”,  wybrania odpowiedniej formy płatności.

 Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną z adresu: sklep@techdab.pl zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Adres sklep@techdab.pl jest adresem, z którego generowane są automatyczne wiadomości do Użytkowników.

 Zamówienie uznaje się za złożone z chwilą:

 a) zaksięgowania płatności z tytułu realizacji zamówienia na rachunku Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji płatności za pomocą serwisu płatności Shoper lub przelew na konto bankowe.

 b) z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika faktu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie linku „Potwierdzam złożenie zamówienia” znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę do Użytkownika – w przypadku wyboru opcji „Zapłać przy odbiorze”.

 Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą uznania zamówienia za złożone – zgodnie z postanowieniami ustępu 8 powyżej. O wszelkich zmianach statusu realizacji zamówienia Użytkownik jest każdorazowo informowany w drodze wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Użytkownika adres mailowy. Niezależnie od powyższego, zmiany statusu realizacji zamówienia widoczne są również w systemie Sklepu po zalogowaniu przez Użytkownika na Koncie.

 Użytkownik przy składaniu zamówienia może skorzystać z pomocy konsultantów dzwoniąc na numer telefonu: 730 002 509 lub wysyłając maila na adres: sklep@techdab.pl Pomoc telefoniczna i mailowa świadczona jest przez Sprzedawcę w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10,00 do 17,00

 Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. W przypadku wyboru opcji dostawy „Wysyłka” do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 VI. Płatności i transport.

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 a) Przesyłka kurierska

 b) Przesyłka kurierska pobraniowa,

 c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Tech-Dąb s.c. ul.Choszczeńska 1, 73-220 Drawno

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 a) Płatność przy odbiorze za pobraniem

 c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: 93 1020 4867 0000 1002 0130 7974

 d) Płatności elektroniczne Shoper

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

 e) CA Raty - zakupy na raty w banku Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na  stronach Sklepu.

Po wykonaniu usługi Sprzedawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą wykonanie Usługi lub paragon (wedle wyboru Użytkownika). W pierwszym w ww. przypadków, Użytkownik poda dane umożliwiające wystawienie faktury, tj. imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, adres, a także numer NIP lub PESEL.

 W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru faktury jako sposobu potwierdzenia realizacji zamówienia, złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt, a także (w razie potrzeby) duplikatów ww. faktur - drogą elektroniczną. W związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że faktury VAT w formie papierowej nie będą przez Sprzedawcę wystawiane i przesyłane.

 Koszty transportu wyszczególnione zostały na stronie Sklepu w zakładce warunki dostawy

Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail zawierającą informację o przekazaniu Produktów do wysyłki. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji odbioru osobistego, wiadomość e-mail, o której mowa powyżej, zawierać będzie informacje dotyczącą miejsca i sposobu odbioru zamówionych Produktów bezpośrednio przez Użytkownika.

 W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji odbioru osobistego, odbioru Produktów stanowiących przedmiot Usługi należy dokonać w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej powiadomienie o gotowości Produktów do odbioru. Po upływie ww. terminu zamówienie będzie uważane za anulowane. W przypadku zamówienia opłaconego „z góry”  Sprzedawca dokona zwrotu ceny nabycia Produktów na rachunek wskazany przez Użytkownika.

 VII. Rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia.

 Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika nie będącego Konsumentem, w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, Sprzedawca może skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia jedynie w przypadku rażącego naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu.

 Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie Sklepu może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: tech-dab.s.c@o2.pl Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie Konta ze Sklepu.

 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług i oferowanych Produktów oraz ich cen, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Użytkownika przed publikacją zmian na stronie Sklepu, winny zostać wykonane na uprzednio obowiązujących zasadach.

 VIII. Odstąpienie od umowy przez Użytkowników będących konsumentami

 W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionych Produktów Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

 W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o powyższym Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając je pocztą na adres: ul.Choszczeńska 1,73-220 Drawno lub drogą mailową na adres: sklep@techdab.pl

 Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza „Oświadczenia o odstąpieniu” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupu Produktów.

 W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi będącemu konsumentem prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej.

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Użytkownikowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Użytkownika będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: Tech-Dąb s.c. ul.Choszczeńska 1, 73-220 Drawno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący konsumentem odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, Sklep ponosi koszty zwrotu Produktów.

 Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby zwracany Produkt spełniał następujące warunki:

 a) nie był używany;

 b) nie został w żaden sposób zniszczony;

 c) był kompletny;

 d) nadawał się do dalszej odsprzedaży.

 IX. Reklamacje i gwarancje.

 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć w ramach realizowanych zamówień Produkty nie obarczone wadami.

 Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące Produktów dostarczanych przez Sklep.

 W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z realizacja zamówień powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności wynikające z:

 a) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu;

 b) udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;

 c) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania komputera Użytkownika;

 d) problemów z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, potwierdzającego dokonanie transakcji spowodowanych przez czynniki niezależne od Sprzedawcy;

 e) niezastosowania się przez Użytkownika do załączonej do Produktu instrukcji obsługi.

 W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im jeżeli Produkty dostarczone w ramach Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową.

 Reklamację można wnieść:

 w przypadku Użytkowników będących Konsumentami - w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego - w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;

 w przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami - w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru Produktów.

 Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej - e-mailem na adres: sklep@techdab.pl lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: Tech-Dąb s.c. ul.Choszczeńska 1, 73-220 Drawno z dopiskiem „ Reklamacja”.

 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, a przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami - także nazwę nazwę);

 b) adres Użytkownika;

 c) numer zamówienia;

 d) możliwie dokładny opis problemu będącego podstawą reklamacji.

 Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.

 Sprzedawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie - nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.

 W przypadku uznania reklamacji za zasadną Użytkownikowi przysługuje:

 a) w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami prawo do:

 żądania usunięcia wady; wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad;

złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

 b) w odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami - Użytkownik może żądać wyłącznie wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów i żądania zwrotu ceny ich nabycia.

 W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji zamówienia ograniczona jest do wartości ceny nabycia Produktów.

 Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, oferowane przez Sprzedawcę produkty marek STIHL objęte są gwarancją producenta – spółki „ANDREAS STIHL” Sp. z o.o., Sady, ul. Poznańska 16, 62 – 080 Tarnowo Podgórne, NIP: 781-00-08-540, REGON: 632062569, kapitał zakładowy: 2.300.000 zł. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000086126. Warunki skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji określa dokument gwarancji dołączony do Produktu.

 X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 Sprzedawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w ramach Konta oraz/lub w toku składania zamówień. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Sprzedawcę podlegają ochronie i są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t Dz. U. 2016.922) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2016.1030). Każdorazowo, składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 Sprzedawca przetwarza dane wyłącznie tych Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Mają oni prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub na żądanie uprawnionych organów.

 XI. Ochrona własności intelektualnej.

 Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych, audiowizualnych marki STIHL zastosowanych na stronie internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy na podstawie licencji udzielonej mu przez spółkę „ANDREAS STIHL” Sp. z o.o., Sady, ul. Poznańska 16, 62 – 080 Tarnowo Podgórne, NIP: 781-00-08-540, REGON: 632062569, kapitał zakładowy: 2.300.000 zł. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000086126.

 Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie.

 Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

 XII. Odpowiedzialność.

 Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Sklepu, pewne funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.

 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu, o czym uprzednio uprzedzi (o ile będzie to możliwe), umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.

 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

 XIII. Szczególne zagrożenia

 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.

 Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownika.

 Użytkownik zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.

 Przyjmuje się domniemanie, iż dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej z wykorzystaniem indywidualnych danych dostępowych Użytkownika (login i hasło), traktowane będzie jak dokonanie tej czynności przez Użytkownika osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika.

 XIV. Postanowienia końcowe.

 Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem „Polityka Prywatności” udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Regulamin z załącznikami udostępniony jest przy tym w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i załączników przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej 24-11-2021

 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do tego Regulaminu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej.

 Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, jak również innych postanowień Regulaminu i załączników.

 Sprzedawca wprowadzając zmiany w Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu, poinformuje o niej Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Sklepu.

 Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu bądź jego załączników będą obowiązywać po ich opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie, nie krótszym niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym (w tym poszerzenia funkcjonalności Sklepu) o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Użytkownika. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu lub załączników do Regulaminu wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów.

 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i są wiążące.

 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Polityka Prywatności” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją ww. załącznika stanowiącego jego integralną część.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Pobierz - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 Użytkownik korzystając z usług oferowanych przez Sklep wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę następujących danych technicznych i technologicznych: adres IP, wywoływany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego Użytkownik korzysta oraz inne informacje transmitowane protokołem http.

 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Dzięki plikom cookies można dostosować zawartość strony internetowej Sklepu do oczekiwań Użytkowników oraz optymalizować korzystanie ze stron internetowych. Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Aby mieć możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Sklep (takich jak przesyłanie formularza kontaktowego czy rezerwowania Produktów), Użytkownik powinien zaakceptować pilki cookies w urządzeniu końcowym. Wykorzystywane przez Sprzedawcę pliki cookies nie mają szkodliwego wpływu na funkcjonowanie urządzenia Użytkownika, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

 Użytkownik akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze (wykorzystywanie przez Sklep) plików cookies.

 Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymywania na stronach internetowych Sklepu komunikatu informującego bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały Użytkownika o wykorzystywaniu przez Sklep plików cookies. Jednocześnie komunikat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na takich samych zasadach, jak określono w zdaniu poprzedzającym, informuje Użytkownika o wyrażeniu zgody oznaczonej w ust. 3 powyżej.

 Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies dostępne są na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności".

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl